Còn thiếu -29 người /100 người 100%
Trạng thái: Hoàn thành Khóa tu thiền Vipassana "Một ngày tỉnh thức" lần 2
Còn thiếu 14 người /120 người 88.3%
Trạng thái: Hoàn thành Khóa tu thiền Vipassana "Một ngày tỉnh thức" lần 3

Hoạt động đã xem