Cầu an - cầu siêu

Ngồi thiền
Play
Volume
Back
Next

Lễ cầu an - cầu siêu sẽ đem lại năng lực an lành của chư Phật, của Bồ Tát, của quý thầy tu tập, của từng người để dâng lên đức Phật mong Phật bảo vệ, che chở
Tụng kinh

Cầu an - cầu siêu
Thời gian tụng kinh Cầu an - cầu siêu tiếp theo tại Tu viện Long Hưng sẽ diễn ra vào lúc 19:00, ngày 22/07/2024

Cầu siêu

Cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thân quyến đã qua đời được siêu thoát, được an lành thế giới bên kia. Như vậy cầu siêu là biểu lộ sự quan tâm, lo lắng, sự thương yêu giúp đỡ cho người thân của mình. Sự quan tâm đối với người đã chết không thể làm gì khác hơnlà cầu nguyện. Nhu cầu và thực hành cầu siêu nói lên nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật giáo vừa nhân bản vừa rộng rãi; chấp nhận goài thế giới hiện thực này còn có thế giới khác mà ta gọi là vô hình.

Cầu an

Cầu nguyện cho người thân của mình hoặc chính bản thân mình được an lành, vượt qua các tai ương hoạn nạn. Vậy cầu an cũng thể hiện mối quan tâm lo lắng và thương yêu giúp đỡ cho tha nhân, nhất là trong lúc mình không làm được gì khác hơn là cầu nguyện. Nhu cầu cầu an cũng nói lên tinh thần đạo đức của người phật tử khi đứng trước nổi bất hạnh của kẻ khác.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vui lòng nhập tên người đăng ký cầu an cầu siêu
Vui lòng chọn giới tính
Vui lòng nhập số điện thoại

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC CẦU AN - CẦU SIÊU

Vui lòng nhập tên người được cầu an - cầu siêu
Vui lòng chọn giới tính

Vui lòng nhập ngày sinh
Xóa

Thêm người được cầu an - cầu siêu
Vui lòng nhập mã captcha

Danh sách người được cầu an - cầu siêu 22/07/2024

STT Họ tên Pháp danh Ngày mất