Chánh Điện

Ngồi thiền
Play
Volume
Back
Next

Xin Quý vị hãy tịnh tâm và chắp tay thành tâm niệm Phật. Sau khi tụng niệm xong, Quý vị hãy tụng hồi hướng "Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả, Đệ tử và chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo."
Tụng kinh