Chánh Điện

Ngồi thiền
Play
Volume
Back
Next

Chọn thời gian
Chọn thời gian ngồi thiền, lắng đọng thân tâm và tập trung vào hơi thở.
Tụng kinh